متولــــــــــدین فــــــــــــروردین مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین اردیبهشت مـــــــــاه (طالع بینی مصری) 

متولــــــــــدین خــــــرداد مـــــــــاه (طالع بینی مصری)   

متولــــــــــدین تیــــــــــر مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین مــــــــــــرداد مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولدیــــــــن شــــــــهریــــــــــور ماه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین مهــــــــر مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین آبــــــــــان مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین آذر مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین دی مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین بهمــــــــــن مـــــــــاه (طالع بینی مصری)

متولــــــــــدین اسفــنـــــــــد مـــــــــاه (طالع بینی مصری)